3B: Mannen som vekket Norge

MANNEN SOM VEKKET NORGE

Venner. Jeg kan ikke være alle steder samtidig, derfor har jeg satt opp ansvarlige for hvert distrikt. Slik får vi et sterkt nettverk. Samson blir leder for Bergen og Iver i Christiania. Dessuten leder Karen Smålenene og Sara Nord-Østerdalen, fordi disse kvinnene er skikket, har kunnskap og er dyktige i sitt kall. 

– HANS NIELSEN HAUGE

Scene fra musikalen «Hans Nielsen Hauge – Det brenner en ild». Foto: Alf-Johnny Sørensen.

Fra midten av 1700-tallet vokste det fram en harme og et opprør mot eneveldet i Danmark-Norge. Bøndene ønsket rettferdighet og lik behandling – likeverd på alle plan.

Hauge og mange andre i samfunnet ville fordele godene, utøve sitt personlige religiøse liv og fritt drive handel. Mange ville ha vekk monopol og privilegier for overklassen. 

Embetsmenn og prester utgjorde en styrende elite. Den tallrike allmuen, som håndverkere, bønder, husmenn og tjenestefolk hadde ikke stemmerett. Frihet, likhet og brorskap ble nye slagord folk satte makt bak. Dette nedfelte seg i Grunnloven av 1814.